Privātuma politika

SIA Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Pērļu māja” (Pērļu māja) privātuma politikas ietvaros rūpējamies par mūsu rīcībā esošo personas datu drošību, ievērojot konfidencialitātes prasības.

1.Privātuma politikas mērķis un piemērojamība

Pērļu mājas privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību datu iegūšanas laikā un apstrādājot personas datus. Šajā Privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā veicam personas datu apstrādi un aizsardzību. Taču arī citos ar pakalpojumu saistītos dokumentos, piemēram, līgumos un normatīvajos aktos var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi. Privātums politika piemērojama pirmsskolas personālam, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citām pilnvarotām trešajām personām, kurām ir pieeja jebkuriem fizisko personu datiem, kuru pārzinis ir Pērļu māja. Šī Privātuma politika attiecināma uz jebkāda veida informāciju, kas ietver Pērļu mājas uzglabātos (datorsistēmās, mobilajās ierīcēs, tālruņos, papīra ierakstos u.tml.), rakstītos, mutiski izteiktos un elektroniskos fizisko personu datus. Pērļu māja apstrādā Jūsu personas datus ar mērķi kvalitatīvi sniegt pakalpojumus, kas ietver līgumu sagatavošanu, noslēgšanu, to izpildi, pakalpojuma uzlabošanu, kā arī citu ar to saistītu funkciju izpildes nolūkos. Dati var tikt izmantoti komercdarbības plānošanai, veikšanai, analītikai, norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai u.c.

2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums

Pamats uz kā Pērļu māja ir tiesīga apstrādāt personas datus ir līguma noslēgšana un izpilde; normatīvo aktu izpilde un klienta piekrišana. Datus Pērļu māja saņem no Jums, visbiežāk pie līguma slēgšanas, kā arī no valsts un/vai pašvaldību iestāžu uzturētiem reģistriem, piemēram, Valsts izglītības informācijas sistēma. Pērļu māja iegūst tikai tos Jūsu datus un tādā apmērā, kas nepieciešami pakalpojuma sniegšanas, līguma izpildes u.c. nolūkiem par kuriem ir noslēgta abpusēja vienošanās.

Pērļu māja iegūst un apstrādā sekojošas personas datu kategorijas:

 • Personas identifikācijas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods vai ID kartes numurs/ pases numurs;
 • Kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • Audzēkņa dati – audzekņa vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, adrese, medicīnas karte;
 • Klienta dati – līguma numurs;
 • Pakalpojuma dati – pakalpojuma nosaukums, cena, atlaide, ja attiecināms;
 • Norēķinu dati – bankas konta numurs, rēķina numurs, summa, parāda summa;
 • Fotogrāfijas/ video – fotogrāfijas un video no pasākumiem;
 • Dati, kas iegūti, lai realizētu pušu tiesiskās intereses – valsts un pašvaldības līdzfinansējums
 • Dati par Audzēkņa veselības stāvokli.
 • Pērļu māja bez tiesiska pamata neizpauž rīcībā esošos personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju trešajām personām.

  Pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā dati tiek nodoti personas datu apstrādātājiem. Pērļu māja veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pērļu mājas norādēm un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī veic atbilstošus drošības pasākumus. Pērļu mājas vārdā personas datu apstrādi veic SIA FINEO, Kuldīgas iela 51, Ventspils, LV-3601.

  Lai izpildītu ar normatīvajiem aktiem uzliktus pienākumus, dati tiek atklāti normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un noteiktām iestādēm (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, tiesībsargājošas iestādes u.c.).

  Lai nodrošinātu Pērļu mājas likumīgo interešu aizsardzību, dati var tikt nodoti parādu piedziņas iestādēm, un citām personām, kuras var tikt piesaistītas Pērļu mājai, sniedzot pakalpojumu, kā piemēram, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta pakalpojumu sniedzēji.

  3. Jūsu datu aizsardzības nodrošināšana

  Pērļu māja aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

  4.Personas datu īpašnieka tiesības

  Jums ir tiesības saņemt informāciju, vai Pērļu māja apstrādā Jūsu personas datus un pieprasīt to labošanu, nepieciešamības gadījumā, iebilst savu personas datu apstrādei, atsaukt savu piekrišanu, ja Personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.

  Jums ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai normatīvajos aktos noteiktu pienākumu, ierobežot savu personas datu Apstrādi, piemēram, laika periodā, kad Pērļu māja izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

  Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

  Jums ir tiesības iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja uzskatāt, ka personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Sazināties ar Pērļu māja par piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu Jūs varat izmantojot norādīto kontaktinformāciju.

  5.Datu uzglabāšanas termiņš

  Jūsu datus Pērļu māja glabā vismaz tik ilgi, cik ilgi pastāv savstarpēji tiesiski nodibinātas attiecības. Uzglabāšanas periods pēc līgumattiecību izbeigšanās ir atkarīgs no datiem un to izmantošanas mērķa. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, civiltiesībām un tml.). Personas dati, kuriem ir beidzies apstrādes pamats, tiek dzēsti. Pērļu māja cenšas nodrošināt tās rīcībā esošo personas datu pareizību un atbilstību, dzēšot nevajadzīgos datus un atjauninot novecojušos datus.

  6. Kontaktinformācija

  Pērļu māja dibinātājs SIA Privātā pirmsskolas iestāde “Pērļu māja” reģistrācijas numurs: 40103686089, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 32, Rīga, LV-1010, tālrunis: +371 25660606, e-pasts: info@perlumaja.lv